Страхування від нещасних випадків

Для визначення поняття «страхового випадку»

 • Нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, короткочасну, незалежну від волі Застрахованої особи подію, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я Застрахованої особи або її смерть.
 • Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи, а саме: утоплення, поразка блискавкою або електричним струмом, укус тварин або отруйних комах, змій, проникнення стороннього тіла, протиправні дії третіх осіб.

У разі настання події, що може бути визнана страховою та для подальшого отримання страхового відшкодування Вам необхідно:

 • звернутися протягом 6 (шести) годин з моменту настання нещасного випадку до лікувального закладу та виконати всі діагностичні та лікувальні процедури, що призначені лікарем
 • протягом 2 (двох) днів з моменту настання нещасного випадку сповістити про це Страховика будь-яким способом, що дозволяє об’єктивно зафіксувати факт повідомлення. У разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, таких заходів повинні вжити Страхувальник та/або Вигодонабувач та/або близькі родичі Застрахованої особи
 • повідомлення про нещасний випадок може бути надіслане за адресою Страховика, зазначеною у Договорі, і містити повну (відому) інформацію про обставини настання нещасного випадку із Застрахованою особою, дату, час і місце настання нещасного випадку, характер патологічних змін організму Застрахованої особи, номер та терміни дії Договору, а також ПІБ та контактний номер телефону особи, яка здійснює повідомлення

Для написання Заяви про настання страхової події та виплату страхового відшкодування при собі необхідно мати:

 • договір страхування
 • документи, що посвідчують Застраховану особу – паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
 • свідоцтво про народження у випадку, якщо Застрахована особа дитина, При цьому необхідно надати документи, що посвідчують Страхувальника – паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
 • листок тимчасової непрацездатності – для працюючих осіб
 • довідка медичного закладу із зазначеним діагнозом, термом лікування, підписану відповідальною особою та завірену печаткою медичного закладу – для дітей або осіб, які не працюють
 • виписка з історії хвороби або амбулаторної картки
 • акт по формі Н-1 у випадку, якщо випадок відбувся на виробництві
 • копія першої та останньої сторінки заповненого розвороту трудової книжки у випадку, якщо випадок відбувся на виробництві
 • довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності Застрахованій особі
 • при настанні смерті Застрахованої особи:
 1. нотаріально завірену копія довідки про смерть.
 2. документ, що посвідчує особу Одержувача страхової премії.
 3. свідоцтво про право на спадщину.

Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються Страховикові у формі оригіналів; нотаріально засвідчених копій; простих копій, за умови надання Страховикові можливості звірення копій цих документів з їх оригіналами.

Розмір страхової виплати залежить від настання того чи іншого страхового випадку.
Так,

 • при смерті внаслідок нещасного випадку відшкодовується 100% страхової суми
 • при встановленні І / ІІ / ІІІ групи інвалідності внаслідок нещасного випадку відшкодовується відповідно 100% / 75% / 50% страхової суми в залежності від встановленої групи
 • при отриманні тілесних ушкоджень, при травмі чи іншому розладі здоров’я внаслідок нещасного випадку відшкодовується відповідний % від страхової суми в залежності від отриманої травми (згідно Таблиці виплат)
 • при тимчасовій втраті непрацездатності відшкодовується % від страхової суми за кожен день тимчасової втрати працездатності, з зазначеного відповідно до умов Договору страхування дня, але не більше 50% від страхової суми за одним страховим випадком