Страхування майна

У разі настання події, що може бути визнана страховою та для подальшого отримання страхового відшкодування Вам необхідно:

 • вжити всіх можливих, доступних та доцільних заходів для:
 1. усунення причин події
 2. рятування пошкодженого майна з метою зменшення збитку
 3. збереження застрахованого майна, що пошкодилося
 4. усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку
 • забезпечити охорону пошкодженого майна
 • якщо страхова подія, яка сталася, вимагає втручання компетентних органів негайно, у найкоротший строк після настання зазначеної події:
 1. повідомити про подію відповідні компетентні державні органи (ДСНС, Національної поліції, аварійні служби і т.п.) та викликати на місце події їх представників
 2. дочекатися і отримати від них офіційні документи, які підтверджують факт настання, час і обставини події, що сталася
 • не змінювати картину події, за винятком дій по рятуванню людей, майна чи запобіганню надзвичайним ситуаціям
 • не пізніше 24 годин зателефонувати до Страховика за телефоном, зазначеним у Договорі страхування, повідомити про настання події
 • протягом 2 (двох) двох робочих днів з моменту, коли Страхувальникові стало відомо про подію, письмово повідомити Страховика про цю подію (по факсу, телеграфу тощо). У повідомленні про настання страхової події повинні бути коротко описані обставини події та характер збитку (час, місце, причини події, характер та очікуваний розмір збитку, ймовірний винуватець події)
 • забезпечити представнику Страховика можливість огляду місця події та ушкодженого майна
 • надати Страховикові можливість провести розслідування обставин події
 • без письмового дозволу Страховика не проводити ніяких робіт щодо відновлення та зміни стану пошкодженого майна
 • зберігати все застраховане (пошкоджене та непошкоджене) майно у тому виді, у якому воно залишилося після страхового випадку і надалі погоджувати всі свої дії по відновленню пошкодженого майна зі Страховиком

Для написання Заяви про настання страхової події та виплату страхового відшкодування при собі необхідно мати:

 • договір страхування майна
 • документи, що посвідчують особу Одержувача страхового відшкодування – паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
 • документи, що підтверджують наявність права власності або іншого майнового інтересу щодо пошкодженого, знищеного або викраденого майна Одержувачем страхового відшкодування (Страхувальника або Вигодонабувача, або Спадкоємця(-ів) Страхувальника) стосовно пошкоджених та/або знищених об’єктів майна, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію об’єкту майна
 • договір купівлі – продажу та/або договір оренди та/або свідоцтво на спадщину та/або інші документи, на підставі яких Одержувач страхового відшкодування має майновий інтерес у застрахованому об’єкті майна
 • перелік пошкодженого, знищеного або викраденого майна
 • документ, що містить розрахунок вартості відновлювального ремонту або підтверджує розмір матеріального збитку
 • у випадку, якщо Страхувальник не мав фізичної можливості вчасно направити повідомлення про настання страхової події, наприклад, внаслідок заподіяння шкоди його здоров’ю під час настання страхової події, документ відповідного компетентного органу (медичного закладу), що підтверджує такий стан Страхувальника
 • документи, видані компетентними органами
 1. довідку з компетентного органу або органу нагляду відповідно до характеру страхової події (висновок служби пожежної безпеки, технічного нагляду, відповідної аварійної служби тощо) про факт та обставини страхової події, із зазначенням повного імені (назви) власника (користувача) застрахованого майна; місця та часу пошкодження (знищення) цього майна; причини заподіяння збитку; переліку пошкоджень, заподіяних застрахованому майну
 2. у випадку заподіяння збитку внаслідок стихійного або природного явища – довідку з органів Міністерства з надзвичайних ситуацій про стихійне або природне явище в місці настання страхової події із зазначенням повного імені (найменування) власника (користувача) застрахованого об’єкту майна; місця та часу пошкодження (знищення) цього об’єкту; причини заподіяння збитку застрахованому об’єкту майна
 3. у випадку пошкодження, повної конструктивної загибелі, повної загибелі застрахованого об’єкту майна внаслідок протиправних дій третіх осіб – документ органу внутрішніх справ України про факт та обставини страхової події, зокрема, про порушення кримінальної справи із зазначенням відомостей про застраховане майно, з яким трапилася подія, повного імені (найменування) власника (користувача) цього майна; місця, часу та обставин настання події; переліку пошкоджень, заподіяних застрахованому майну
 4. у випадку втрати застрахованого засобу (майна) в результаті протиправних дій третіх осіб (крадіжки зі зламом, грабежу, розбою) – документ органу внутрішніх справ України, про факт та обставини страхової події, зокрема, про порушення кримінальної справи, закінчення попереднього слідства (його призупинення, припинення), закриття кримінальної справи та т.п. із зазначенням: відомостей про застраховане майно, з яким трапилася подія, повного імені (найменування) власника (користувача) цього майна, місця, часу та обставин настання події, переліку майна, про протиправне заволодіння яким мало місце звернення до правоохоронних органів; переліку тілесних ушкоджень, заподіяних Страхувальнику, Вигодонабувачу, працівникам або представникам Страхувальника, Вигодонабувача під час цієї події – при втраті застрахованого майна внаслідок грабежу, розбою
 • копію постанови (рішення) суду у випадку, якщо у зв’язку з настанням страхової події відкрите впровадження по справі в судовому порядку
 • банківські реквізити для перерахування страхового відшкодування
 • інші документи в залежності від характеру та обставин події

Додаткові необхідні документи для подання Заяви про настання страхової події та виплату страхового відшкодування (якщо Одержувачем страхового відшкодування виступає Юридична особа):

 • Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності ∙ довідка про включення до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України
 • Статут
 • установчий Договір
 • наказ про призначення Керівника та головного бухгалтера
 • довідка із банку в якому відкрито рахунок, на який перераховується страхове відшкодування, яка містить реквізити: повна назва банку, місцезнаходження (адреса) банку, МФО банку, № розрахункового рахунку

Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються Страховикові у формі оригіналів; нотаріально засвідчених копій; простих копій, за умови надання Страховикові можливості звірення копій цих документів з їх оригіналами.