Інформація для клієнтів

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ГАРАНТ І Я”

79022, Україна, м. Львів, вул. Городоцька , 174,
тел./факс (032)232-42-24

На виконання вимог ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надаємо інформацію про фінансову установу та фінансову послугу, яка надається клієнту перед укладанням договору про надання фінансової послуги (договору добровільного страхування наземного транспорту
(крім залізничного):

 Інформація про особу, яка надає фінансові послуги:

Місцезнаходження особи, яка надає фінансові послуги: вул. Городоцька, 174, м.Львів, 79022
Контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги тел./факс (032)232-42-24
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг вул. Городоцька, 174, м.Львів, 79022
Найменування особи, яка надає посередницькі послуги Фізична особа – підприємець Чайка Марія Богданівна (РНОКПП:2836408842) Фізична особа – підприємець Ігоніна Ірина Олегівна (РНОКПП:3248004425), Фізична особа – підприємець Курилович Мар’яна  Михайлівна (РНОКПП:3609510083)
Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.10.2010 року № 1 070 102 0000 041407
Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ: Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії СТ №588 від 25.11.2010 року видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата прийняття рішення та номер розпорядження про схвалення рішення: 25.11.2010 року №887

Реєстраційний номер :11102558

Код фінансової установи №11

Інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги 1)     Ліцензія на здійснення добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ№584978 від 20.09.2011 року, термін дії – безстрокова;

2)     Ліцензія на здійснення добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ №584979 від 15.09.2011 року, термін дії – безстрокова;

3)     Ліцензія на здійснення добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ №584823 від 16.08.2011 року, термін дії – безстрокова;

4)     Ліцензія на здійснення добровільного страхування від нещасних випадків видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ №584822 від 16.08.2011 року, термін дії – безстрокова;

5)     Ліцензія на здійснення добровільного страхування медичних витрат видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфери ринків фінансових послуг серії АЕ №198510 від 30.01.2013 року, термін дії – безстрокова;

 

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги
Фізична особа – підприємець Чайка Марія Богданівна,(РНОКПП:2836408842)

послуги по видам страхування:

–       страхування наземного транспорту(крім залізничного);

–       страхування від нещасних випадків;

–       страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

–       страхування медичних витрат.

страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України “Про страхування”).

Фізична особа – підприємець Бардин Ірина Олегівна (РНОКПП:3248004425)

послуги по видам страхування:

–       страхування наземного транспорту(крім залізничного);

–       страхування від нещасних випадків;

–       страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

–       страхування медичних витрат;

–       страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України “Про страхування”)

Фізична особа – підприємець Курилович Мар’яна  Михайлівна (РНОКПП:3609510083)

 Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги; Національний банк України

засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;

через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.

Email: nbu@bank.gov.ua

Перелік фінансових послуг що надаються

Найменування фінансової послуги
  • страхування наземного транспорту (крім залізничного);
  • страхування від нещасних випадків;
  • страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
  • страхування медичних витрат;
  • страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України “Про страхування”)
Загальна сума платежів, зборів та інших витрат, які повинен сплатити споживач, включно з податками Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил добровільного страхування та визначається в кожному конкретному договорі страхування, укладеному із страхувальником, в залежності від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов та обставин, що мають значення для визначення вартості фінансової послуги. Перед укладання кожного конкретного договору страхування, страховик письмово повідомляє клієнта про вартість послуг з страхування.
Порядок сплати податків

Відповідно до підпункту 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається сума страхової виплати, страхового відшкодування, отримана платником податку за договором страхування, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, за умови, що під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України.

Про суму здійснених  виплат  страхового  відшкодування податкові агенти повідомляють органи державної податкової служби у складі податкової звітності за черговий податковий період.

Разом з тим, п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу України зазначено, що відповідно до цього розділу обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом.

Інформація про договір згідно якого надається фінансова послуга

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору У відповідності до ст.997 Цивільного кодексу України страхувальник або страховик зобов’язаний повідомити другу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором.
Мінімальний строк дії договору 1 рік
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій; Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

– Закінчення строку дії договору страхування.

– Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі.

– Несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені договором строки, при цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений у термін передбачений п. 12 Договору.

– Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23, 24 Закону України «Про страхування».

– Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.

– Ухвалення судового рішення про визнання договору страхування недійсним.

– В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Дію договору страхування також може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника, Страховика або за згодою Сторін. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана письмово повідомити іншу не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до дати припинення Договору. Договір страхування припиняє свою дію на наступний день після закінчення тридцяти денного строку з дати отримання письмового повідомлення.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи до 30% та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування (в тому числі, повідомлення Страхувальником в заяві на страхування неправдивих відомостей про предмет договору страхування), то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи до 30% та виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Порядок внесення змін та доповнень до договору Всі зміни та доповнення до Договору страхування оформлюються письмово у вигляді додаткових угод до Договору страхування, які підписуються Сторонами та стають його невід’ємною частиною
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги  Не можливо

 

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг: Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг і на офіційному сайті компанії. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.

У випадку, якщо споживач вважає, що з боку страхової компанії (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Товариства ) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то він має право на звернення безпосередньо до Директора Гречина Н.Ю.,шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:

  • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ТДВ «СК «Гарант і Я» 79022,м. Львів, вул. Городоцька, 174;
  • електронною поштою на офіційну електронну адресу office@harant.com.ua;
  • написавши звернення безпосередньо на офіційному сайті ТДВ «СК «Гарант і Я» в розділі «інформація для клієнтів» за посиланням: http://www.harant.com.ua/informatsiya-dlya-klijentiv/postavyty-pytannya/
    усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за вказаними на офіційному сайті стаціонарним номером телефону або зателефонувавши на стільниковий номер гарячої лінії .
Порядок розгляду скарг і звернень громадян: Відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і
вирішуються в термін не більше 1 місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують
додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їхнього отримання.
Розгляд скарг і звернень громадян здійснюється у відповідності до «Порядку розгляду звернень»
Національний банк України Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

Веб-сайт: https://bank.gov.ua/
Телефон: 0-800-505-240, (044) 234-39-46; 235-51-31; 235-70-71
E-mail: nbu@bank.gov.ua
Розділ «Захист прав споживачів»
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Департамент захисту прав
споживачів та контролю за
регульованими цінами Державноїслужби України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
Адреса: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр) (044) 364 77 80, (050) 230
04 28e-mail: info@dpss.gov.ua 
URL: https://dpss.gov.ua/
Головне управління
Держпродспоживслужби у
Львівській області
Адреса: 79011, Львівська обл., м. Львів, вул. Вітовського, 18
Тел.: (032) 261-36-90
e-mail: office@lvivdpss.gov.ua
URL: www.lvivdpss.gov.ua
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг; 1)     Страхувальник в порядку позасудового розгляду скарг може надати письмову скаргу щодо захисту прав споживачів фінансових послуг: Директору ТДВ «СК «Гарант і Я» за адресою: вул. Городоцька, 174, м. Львів, 79022

2)     У відповідності до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється – Національним банком України : засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б., Email: nbu@bank.gov.ua

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства. Законом не передбачено.
Підтверджую отримання, ознайомлення з інформацією передбачену ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та отримання мною всіх пояснень та роз’яснень наведеної інформації.

Завантажити файлом  «Інформацію про фінансову установу та фінансову послугу, яка надається клієнту перед укладанням договору про надання фінансової послуги (договору добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)»